นายมุขตาร์  มะทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยสมาชิกสภา  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ อบจ.ยะลา