คู่มือประชาชน
หน้าแรก   /   คู่มือประชาชน
1. การขอรับบำเหน็จตกทอด
2การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
4การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
5การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
8การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนํ้ามัน
9การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
10การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฯ
11การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฯ
12การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
- การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
- การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
- การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
- การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
- คู่มือประชาชน
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือสำหรับประชาชนห้องประชุม