ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน,กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

- จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ เพื่อใช้ในงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรม่ตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกรดเตอร์ ทะเบียน ต-0193 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 015-39-0005 

- จ้างเหมาะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่รักบ้านเกิดฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 27- 29  กรกฎาคม 2561

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องสจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ

- จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 ป่้าย

- จ้างเข้าเล่มอัดกาวพร้อมเคลือบปกฯ ปริ้นสีหน้า-หลัง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการคลัง 

-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-168 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-53-0010

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-231 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-53-0013

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ต-0193 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 015-38-0004

-ซื้อหนังสือแด่ผู้แสวงหาความดี 11 คำแนะนำเพื่อปรับปรุงอีหม่าน จำนวน 300 เล่ม

-ซื้อกระเป๋าผ้า มีซิป ขนาด 14 15 นิ้ว พร้อมสกรีนโลโก้ อบจ.ยะลา สำหรับผู้เข้าับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศกยภาพสตรี (มุสลิมะฮ์) เพื่อการพััฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 300 ใบ

- ซื้อของที่ระลึก (กรอบรูปใบไม้สีทอง ขนาด 17 X 22 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่รักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 อัน

- จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการฝึุกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่รักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 ผืน

- จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 9 รายการ

- ซื้อวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลิมะฮ์) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 5 รายการ

- ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของคงค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ จำนวน 12 รายการ

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

- เช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาครประชาชน ประจำปี 2561 

-ซืิ้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

- จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561 

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 31 

- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 3 รายการ

- ซื้อวัสดุวิทาศาสตร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKalfa TK - 63200l TK - 6329) จำนวน 4 กล่อง

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561 จำนวน 13 รายการ

-  จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2419 ยล.จำนวน 4 รายการ

- ซื้อวัสดุอหุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ... คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด จำนวน 7 รายการ

- จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศาสนสถาน กิจกรรมการบริหารจัดการวัด ประจำปี 2561 

-จ้างซ่อมรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ทะเบียน 80-5185 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0014

- จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 ผืน

- จ้างทำถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

- จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน 40-0189 ยล.จำนวน 2 รายการ

- จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองคลัง จำนวน 19 รายการ

-จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-45-0003

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ซื้อผ้าเยซี่ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 

- จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ 2/8 และบ้านพักเลขที่ 2/21 ถนนเอกราช ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

- ซื้อวัสดุยานพาหะนและขนส่งของรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-0164 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 003-53-0001 

- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่ สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ครั้งที่ 4 

- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 30 

- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 รายการ

- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพืี่อใช้สในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ 

- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง 2 ตอน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.

- ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร