ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   100

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

1-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 33

2-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกซ้อมแลชะแข่งขัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกสษาขององสค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 18 รายการ

3- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงประมาณ จำนวน 4 รายการ

4- ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ

5-จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 4 เครื่อง

6- จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-2420 ยล.จำนวน 3 รายการ

7- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-6421 ยล.ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-6421 ยล.จำนวน 11 รายการ

8- จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7902 ยล.จำนวน 10 รายการ

9-ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการของกองช่าง จำนวน 25 รายการ

10- จ้างทำสติกเกอร์พร้อมฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน รู้จักการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน

11- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6  รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กยะลา มั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 

12-จ้างเหมาจัดงาน เทศกาลอาหารดี ผลไม้รสเด่น ประจำปี 2561 

13- จ้างเหมาจัดนิทรรศการทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

14- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ยะลาหน่วยงานสัมพันธ์ 61

15- จ้างติดตั้ง รื้อถอนหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์และเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม- กันยายน 2561

16-ซื้อโล่รางวัล จำนวน 4 ่ชิ้น สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นสบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

17- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมกองช่าง จำนวน 7 รายการ 
 
18- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถฟาร์มแทรคสเตอร์ ทะเบียน ตค -228 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 019-57-0003 

19- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 27 รายการ

20-จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ CAB ทะเบียน บ-0511 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 022-49-0018 จำนวน 5 รายการ

21- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ CAB ทะเบียน บ-0511 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 022-49-0018 จำนวน 2 รายการ

22- จ้างเหมาจัดงาน โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 

23-จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 3 ตอน ยี่ห้อโตโยสต้า ทะเบียน กจ-4030 ยล.จำนวน 4 รายการ

24-จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล.จำนวน 3 รายการ

25- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองคลัง 

26- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกิฬาสแต็ค ประจำปี 2561

27- ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

28-จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกีฬาสแต็ค ประจำปี 2561

29- ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกิฬาสแต็ค 

30- ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระนานาภิไธย ส.ก 

31- ซื้อผ้าเยซี่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

32-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

33- จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 ป้าย

34- ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 2 รายการ

35- จ้างทำคอกต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษีัตริย์ กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ในวันที่ 9 สิงหาคม 256

36- จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ กิจกรรมท้องถิ่นสาอาสปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

37-จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50 2.50 เมตร จำนวน 1 ผืน สำหรับใช้ในโครงการสวนดูซนบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561


38- เช่าเต็นท์ เก้าอี้ และชุดเครื่องเสียง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

39- จ้างพิมพ์คำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภุมิพลอดุลยเดช

40- ซื้อผ้าเยซี จำนวน 2 รายการ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

41- จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L13000 แบบฉีดหมึก A3 รหัสประจำครุภัณฑ์ 416-59-00042

42- ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จำนวน 11 รายการ

43- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าลาย ขยายข้าง มีซิปบนพร้อมซิปกลาง ขนาด 14 15 นิ้ว พร้อมสกรีนข้อความ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กยะลา มั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

44- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ่ครั้งที่ 32


45- ซื้่อวัสดุอุึปกรณ์โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

46- จ้างปรับสนามแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

47- จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัีติงานของสำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ

48- เช่าสถานที่สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลิมะฮ์) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561


49- ซื้อค่าเครื่องคำนวณไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

50- จ้างบูรณะผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) สาย ยล.ถ.1-0028 บ้านยีราปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน-บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่  ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

51- จ้างซ๋อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน 40-0189 ยล.จำนวน 6 รายการ

52- ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประ่จำปี 2561

53- ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561