ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

- จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-2420 ยล.จำนวน 3 รายการ

- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-6421 ยล.ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-6421 ยล.จำนวน 11 รายการ

- จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7902 ยล.จำนวน 10 รายการ

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6  รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กยะลา มั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 

-จ้างเหมาจัดงาน เทศกาลอาหารดี ผลไม้รสเด่น ประจำปี 2561 

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมกองช่าง จำนวน 7 รายการ 
 
- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถฟาร์มแทรคสเตอร์ ทะเบียน ตค 9228 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 019-57-0003 

- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 27 รายการ

-จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ CAB ทะเบียน บ-0511 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 022-49-0018 จำนวน 5 รายการ

จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ CAB ทะเบียน บ-0511 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 022-49-0018 จำนวน 2 รายการ

- จ้างเหมาจัดงาน โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 

-จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 3 ตอน ยี่ห้อโตโยสต้า ทะเบียน กจ-4030 ยล.จำนวน 4 รายการ

-จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล.จำนวน 3 รายการ

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองคลัง 

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกิฬาสแต็ค ประจำปี 2561

- ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

-จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกีฬาสแต็ค ประจำปี 2561

- ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกิฬาสแต็ค 

- ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระนานาภิไธย ส.ก 

- ซื้อผ้าเยซี่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 ป้าย

- ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 2 รายการ