ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   50

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

 1- จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0195 ยล.

2-ซื้อวัวดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย ครั้งที่ 2 

3- จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 16 รายการ

4- เช่าหม้่อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 160 เค.วี.เอ สำหรั้บใช้ในตลาด กลางสินค้าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

5-จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข-5152 ยล.จำนวน 11 รายการ 

6- ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) จำนวน 5 รายการ

7- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

8- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

9- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

10- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

11-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

12- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

13- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

14- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เเครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 1

15- เช่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสติ้งเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา