ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   56

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

1-จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง บ้านพักเลขที่ 2/19 ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา่

2-จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน หลัง บ้านพักเลขที่ 2/13 และบ้านพักเลขที่ 2/17  ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำะเภอเมือง จังหวัดยะลา

3-จ้างซ๋อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2419 ยล. จำนวน 4 รายการ

4-ซื้อค้อนทุบกระจกนิรภัย จำนวน 6 อันเพื่อติดตั้งประจำรถยน่ต์ตู้ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5-จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กค-4943 ยล .จำนวน 13 รายการ

6-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 26 รายการ

7-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 13 รายการ

8-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กค-3712 ยล.จำนวน 5 รายการ

9-ซื้อวัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภััย ครัั้งที่ 7 

10-จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2419 ยล.

11-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง จำนวน 16 รายการ

12-จ้างซ่อมรถยนตฺ์ ทะเบียน กข-5151 ยล.รหัสครุภัณฑ์ 002-45-0009 

13-ซื้อกระเป๋าเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา

14-จ้างซ่อมบำรุงรักษารถ 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ทะเบียน 40-0164 ยล.

15-จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

16-

17-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ

18-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

19-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ เด็กยะลา มั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไหลยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน 120 ใบ

20-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพเพื่อใช้ในโครงการ เก็กยะลา มั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562

21-ซื้อกระเป๋าผ้าเพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 

22-จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

23-ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ

24-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ี 8 

25-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 20 รายการ

26-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข-5830 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-51-0018

27-ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำโครงการเหล็กติดตั้งป้ายไวนิล สำหรับใช้งานพิธี งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ จำนวน 8 รายการ

28-จ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้พร้อมเก็บขยะภายใน สนง.อบจ.ยะลา และบริเวณบ้านพัก

29-จ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการและบอร์ดนิทรรศการเพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตรย์ 

30-จ้างเช่าเหมาเวที่พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

31-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อใช้ในกิจกรรม พัฒนาทีักษะกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาตะกร้อ

32-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ก-4019 ยล