ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   128

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

1-จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม พิธีจัดทำน้ำอภิเษก 

2-จ้างทำป้ายไวนิลพิธีทำน้ำอภิเษกฯ พร้อมโครงไม้ (พร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม พิธีจัดทำน้ำอภิเษก ในวันทีึ่ี8 เมษายน 2562

3-เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้พลาสติพร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม พิธีจัดทำน้ำอภิเษก

4-ซื้อผ้าโทเรสี่เหลือง และผ้าเยซี่สีขาว เพื่อใช้ในโครงการ เทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 

5-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯโครงการบริการความปลอดภัยทางถนนช่วยเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ี 11 - 17 เมษายนน 2562

6-ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำโครงการ big clening day บ่อน้ำร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7-เช่าเต็นท์โดม,เต็นท์โค้ง,เวที่พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สุงอายุ ประจำปี 2562

8-ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม่ที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2562

9-ซื้อหนังสือสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

10-จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒษนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน นข-1232 ยล.

12-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กง-3712 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-54-0001

13-ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝ่ายประชารัฐเืพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าไม้ 

14-จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

15-ซื้อวัสดุสำหรัยบใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันะ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 9

17-จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 เครื่อง

18-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

19-ซื้อม้ไผ่ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่ออนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ 

20-ซื้อทราย เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21-ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22-จ้างทำป้ายเขตสูบบุหรี่ เพื่อใช้กำหนดเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด

23-ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ี 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2562

24-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการอุนไอรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

25-

26-ซื้อหญ้าเทียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 

27-ซื้อผ้าโทเรสี่เหลือง และผ้าเยซี่สีขาย เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562

28-ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศกเมตร และหิน 7/8นิ้ว จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององคร์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

29-เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม แและเครื่องเสียงชุดใหญ่ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาชันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก