เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าแรก   /   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  /   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   254

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประจำเดือนตุลาคม 2561

-จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างทำปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างทำเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

-จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยงานปรับปรุงทางเดิน งานปรับปรุงป้ายบ่อน้ำร้อน งานปรับปรุงบ่อแม่ งานปรับปรุงบ่อแปดเหลี่ยม งานปรับปรุงศาลาที่พัก งานจัดสวน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประจำเดือนธันวาคม 2561

-จ้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดบาลอ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชหิรัญ-บ้านดูซงซือมา หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชหิรัญ-บ้านดูซงซือมา หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-จ้างเสริมผิวลาดยางพาราแอส-ฟัลท์คอนกรีต สาย ยล.ถ.1-0014 สายบ้านวังพญา ตำบลวังพญา - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0031 บ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ-บ้านบือซู อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างโครงการซ่อมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1 - 0026 สายบ้านบือรอ ตำบลละแอ-บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประจำเดือนมกราคม 2562

-จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านลีตอ-บองอ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านปูลัย หมู่ที่ 6 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-จ้างโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2562 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

-จ้างขุดลอกคลองจาเลาะ-กาเลาะ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

-จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอดูดวงจันทร์และอาคารประกอบ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย งานรื้อโครงหลักงคาเดิม งานทำโครงหลังคาใหม่ งานประตูเหล็ก และงานอื่นๆ ที่เกี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างงานขุดลอกคลองลูบู-กาเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ประจำเดือนมีนาคม 2562

-จ้างงานขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ (ช่วงที่1) หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- จ้างงานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างและแผงโซล่าเซล ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ-ลุโบ๊ะกาโล ตำบลปุโรง อำเภอปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา    


-ประจำเดือนเมษายน 2562

- จ้างก่อสร้างท่อเลหี่ยม  คสล.สายบ้านต้นทุเรียน ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

- จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบลูกาซาแก หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ-บ้านลีริ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา