ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   423

 

ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

- จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำเวาะยี บ้านทำนบ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านทาเนาะปือเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านบาโงปาเซ หมู่ที่ 2 ตำบลตอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-  จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาดือแป - บ้านบูเก๊ะกือเตาะ หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนขยาย 4 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานส่วนขยาย และส่วนเชื่อมต่ออาคารสำนักงาน 3 ชั้น

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาแป๊ะกอตอใน เขตเทศบาลเมืองเบตง- บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจาะกลูบี หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล - บ้านดาแลบลูกา หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านแบโก๊ะ - บ้านบูเก๊ะตีงี หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านตาดง- แม่น้ำสายบุรี บ้านจือรังตาดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบองอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา - บ้านบาตะติงงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาฆูนิง-บ้านวังพญา ม 2 ต วังพญา อ รามัน จ ยะลา

-  งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 สายบ้านดาแลแป-บ้านปอเอาะ ต เขื่อนบางลาง อ บันนังสตา จ ยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านลูรงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-  งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา-งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฉัตรมงคล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน - บ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดาแลแป - บ้านปอเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดนัดอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- งานจ้างขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอรอราแม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- งานจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0022 สายบ้านตีบุ - บ้านตูกู ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านโฉลง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 - บ้านบายิ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา