ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   248

 

ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำเวาะยี บ้านทำนบ หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านทาเนาะปือเราะ หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านบาโงปาเซ หมู่ที่ 2 ตำบลตอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

-  จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกาดือแป - บ้านบูเก๊ะกือเตาะ หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนขยาย 4 ชั้น และงานก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานส่วนขยาย และส่วนเชื่อมต่ออาคารสำนักงาน 3 ชั้น

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาแป๊ะกอตอใน เขตเทศบาลเมืองเบตง- บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเจาะกลูบี หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล - บ้านดาแลบลูกา หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านแบโก๊ะ - บ้านบูเก๊ะตีงี หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านตาดง- แม่น้ำสายบุรี บ้านจือรังตาดง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบองอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา - บ้านบาตะติงงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาฆูนิง-บ้านวังพญา ม 2 ต วังพญา อ รามัน จ ยะลา

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 สายบ้านดาแลแป-บ้านปอเอาะ ต เขื่อนบางลาง อ บันนังสตา จ ยะลา

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านลูรงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จัดจ้างทำวารสารประาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563