ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

-จ้างขุดลอกบึงตายอ บ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

-จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 3 ตำบลบากอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกูแปอีเต๊ะ  หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบาตะตีงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ - บ้านเปาะฮายาอูเป๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกำปงตือเงาะ หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านเลสุ หมู่ที่ 4 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวดยะลา 

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง CMS-2h จำนวน 75 ถัง 

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ขนาดความเร็วถ่ายเอกสารขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที่ สามารถปรับระดับการย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง 

-จ้างุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอใน ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ตำบลเบตง บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านนครธรรม - บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองฤทธิ์ 1 ตำบลสะเตงนอก- ถนนสุขยางค์ ซอยเรืองฤทธิ์ เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CMS -2h จำนวน 75 ถัง

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคุก และหิน 3/8 นิ้ว

การปรับปรุงระบบจอประชาสัมพันธ์ ชนิด LED จำนวน 1 จอ


 - ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบากาสาแม-สนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญษ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 - จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทำนบ หมู่ที่ 5 - บ้านกือมือลา หมู่ที่ 10 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 - ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย ยล.1-0090 เขตเทศบาลนครยะลา - บ้านเบอร์เส้น หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 - งานจ้างขุอหน้าฝายสลาแด บ้านยารู หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 -  จ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ รหัส สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ บริเวณตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนสี่แยกมลายูบางกอก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

- จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

 - ขุดลอกคลองแมะวง บ้านบือราเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างรั้วกำแพงสุสาน บ้านท่าวัง หมุ่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- งานขุดลอกคลองเจาะเลาะกาเลาะ บ้านบาโงยบือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.ะพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก-ชุมชนตลาดเกษตร เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมองยะลา จังหวัดยะลา

- งานต่อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2561

-   จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

-    การจ้างทำรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

- จัดทำปฏิทินเพื่อกรประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 

 - กระเป๋า พร้อมสกรีนข้อความ เพื่อใช้ในโครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 

  - งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนลำพะยาประชานะเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา   

 - จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561