ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

-    งานต่อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 -  จ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ รหัส สน.ศท.ชั้นลอย โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ บริเวณตลาดกลางสินค้าการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนสี่แยกมลายูบางกอก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

- จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ สาย . ยล. 1-0090 เขตเทศบาลนครยะลา-บ้านเบอร์เส้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 - ขุดลอกคลองแมะวง บ้านบือราเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างรั้วกำแพงสุสาน บ้านท่าวัง หมุ่ที่ 4 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- งานขุดลอกคลองเจาะเลาะกาเลาะ บ้านบาโงยบือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ก่อสร้างถนนคสล.ะพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก-ชุมชนตลาดเกษตร เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมองยะลา จังหวัดยะลา

- งานต่อเติมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- การจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2561

-   จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

-    การจ้างทำรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

- จัดทำปฏิทินเพื่อกรประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 

 - กระเป๋า พร้อมสกรีนข้อความ เพื่อใช้ในโครงการ "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 

  - งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนลำพะยาประชานะเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา   

 - จ้างจัดงาน โครงการรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561