ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ (0)

More

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง  (1)

More

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลารับบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้วทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (1)

More

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของหน่วยงานราชการ  (9)

More

กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจันทร์ (21)

More

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561  (16)

More

นายก อบจ.ยะลา วิทยากรเสวนาในหัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดยะลา" (5)

More

กิจกรรม "ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439" (10)

More

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาจุ (14)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (9)

More

ประชุมประจำปีศูนย์ประสานงานและรับรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)

More

อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  (6)

More

อบจ.ยะลา ร่วมบริจาคตู้เย็นและทีวีสี เพื่อนำไปสมทบเป็นรางวัลในร้านนาวากาชาด (4)

More

โครงการClean & Green สร้างความสุขในองค์กร ประจำปี 2561 (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.ยะหา ศาลาดูดวงจันทร์ (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  (1)

More

ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อถวายสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน  (11)

More

กิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนเมษายน 2561 (5)

More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ 2561  (11)

More

ปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  (5)

More

โครงการส่งเสริมการสอนอ่านภาษาอาเซียน (ภาษามลายู) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 (8)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนาพื้นที่ตำบลสะเตงนอก (19)

More

อบจ.ยะลา แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตงนอก (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบจ. (38)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (0)

More

ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.สะเตงนอก อ.เมือง (25)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตงนอก (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 (22)

More

อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา (0)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามัน (27)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามััน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา (19)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนถานต.บาโงยซิแนอ.ยะหา (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะหา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา (22)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานมัสยิดดารุสนาอีม ต.ตาเนาะแมเราะ (21)

More

อบจ.ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน(วัดมาลาประชาสรรค์)ต.ตาเนาะแรเราะ (14)

More

โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว (12)

More

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนลำพะยาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (11)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเนาะแมเราะ (0)

More

อบจ.ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเซะ (18)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ตาเซะ (0)

More

อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยฯ (24)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.หน้าถ้ำ (16)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 12 (18)

More

อบจ.ยะลา เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง (18)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (23)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (0)

More

ประกาศสภาอบจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา (11)

More

การคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  (1)

More

แผนการท่องเที่ยว (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา  (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  (21)

More

แจ้งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  (1)

More

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1)

More

อบจ.ยะลา ร่วมปลูกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (11)

More

พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง  (12)

More

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (23)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 (11)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาละ อ.กาบัง (9)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กาบัง จ.ยะลา (1)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานอ.กรงปีนังจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา (13)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 (16)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4  (12)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 (0)

More

แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 (15)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (11)

More

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 และงานตลาดนัดสิ่งแวดล้อมของ อบจ.ยะลา (28)

More

โครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (17)

More

โครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา (13)

More

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลีมะฮ์)  (14)

More

อบจ.ยะลา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองและจัดทำดอกไม้จันทน์  (15)

More

เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ประจำปี 2560 (12)

More

แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ณมัสยิดพงยาวี (12)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (14)

More

อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา (0)

More

ประกาศสภาอบจ.ยะลาเรื่องเรียกประชุมสภา อบจ.ยะลา (0)

More

อบจ.ยะลา เปิดอาคารอเนกประสงค์ฯ (14)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน มัสยิดซีอารุดีน (15)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน มัสยิดมลายูบางกอก (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (2)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาตประชาชนฯ (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (0)

More

อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (0)

More

อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน (0)

More

อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน (0)

More

อบจ.ยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ (1)

More

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติ รักองค์กร ประจำปี 2560 (1)

More

อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา (1)

More

โรงเรียนลำพะยาฯ รับสมัครนักเรียน (2)

More

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1)

More

อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา (1)

More

อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนศาสนสถาน (1)

More