ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่  28 กัยายน 2560 ที่ผ่านมา อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปีอ 2560 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ยะลา ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไปทำการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พศ2561 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 กรณีไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน