ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2560  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2560  วันอังคาร  ที่  31  ตุลาคม  2560  เวลา  10.00 น.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  5  ประจำปี  2560  เมื่อวันที่  28  กันยายน  25860  ญัตติ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ประจำปี  2560  เมื่อครั้งที่  2  (เมษายน-กันยายน  2560 )  ญัตติ  รายงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในรอบปีงบประมาณ  พศ  2560