ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนถานต.บาโงยซิแนอ.ยะหา
         เมื่อวันที่  23  กพ  61  ที่ผ่านมา  ดร.ระเด่น  สะมะแอ  รองนายก  อบจ.ยะลา  พร้อมคณะทำงานอบจ.ยะลา  ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานตามโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำงบประมาณ  พศ.2561  ณ  มัสยิดอูลมูลกูลซง  ม.1  ต.บาโงยซิแน  อ.ยะหา  จ.ยะลา