ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามัน
เมื่อวันที่  9 มีนาคม  61  ที่ผ่านมา นายมุขตาร์  มะทา  นายกอบจ.ยะลา ดร.ระเด่น  สะมะแอ  รองนายก  อบจ.ยะลา  พร้อม  คณะทำงานอบจ.ยะลา  ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานตามโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำงบประมาณ  พศ.2561  ณ  มัสยิดนูริลฮีดายะฮ์   ม.1  ต.ยะต๊ะ  อ.รามัน  จ.ยะลา  โดยร่วมกันพัฒนาตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสีรั่ว  ปรับสภาพพื้นที่  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  กิจกรรมบรรรยายธรรม  กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  อบจ.ยะลาสัญจรสู่ชุมชน  คณะผู้บริหารพบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอบจ.ยะลา