ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561  ในวันพฤหัสบดี  ที่  22  มีนาคม  2561  เวลา  10.00  น.  ณ   ห้องประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ชั้น  4  ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่  073-203613  ในวันและเวลาราชการคะ