ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1
อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่1  ประจำปี  2561  ในวันพฤหัสบดี  ที่  15  มีนาคม  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา  อบจ.ยะลา  ชั้น  4  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  อบจ.  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2560  ญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมอบจ.ยะลา  ประจำปีงบประมาณพศ.2561  จำนวน  12  โครงการ  ญัตติ  คัดเลือกสมาชิกสภาอบจ.ยะลา  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  และสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2562