ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่  22   มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่่  2  ประจำปี  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประฃุมสภาอบจ.ยะลา  ชั้น  4  เรื่่องรับรองรายงานการประชุม  ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ.2561  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนเบตง