ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  วันพฤหัสบดี  ที่  5 กรกฎาคม  2561  เวลา  16.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ชั้น  4  หากประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา  สามารถติดต่อได้ที่ 073- 203613  ในวันและเวลาราชการ