ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
        เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑  เวลา  ๑o.oo น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคา  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ญัตติ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ประจำปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑  (ตุลาคม  ๒๕๖o-มีนาคม  ๒๕๖๑)  และญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  งบประมาณ  พศ ๒๕๖๑