ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา
อบจ.ยะลา  แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  ตามโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  มัสยิดดารุลอามาน  กูวอบาเดาะ  หมู่ที่  7 ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในวีนที่  10  สิงหาคม  2561