ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อบจ.ยะลา จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ บริเวณพรุตลาดล่าง พงคือระ ม.6 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัสมะห์ เกื้อกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ยะลา กล่าวรายงาน