ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
         เมื่อวันที่  28สค61  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561  เวลา  10.00 น.  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  อบจ.  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  14  สค  2561  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  พศ  2562  ญัตติการเลือกสมาชิกสภา  อบจ.ยะลาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา  อบจ.และเรื่องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว   ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  23  กค  2561