ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลอัยเยอร์เวง
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพิ้นที่ในโครงการ  อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปี  2561  ในวันที่  11-12  กันยายน  2561 ณ  มัสยิดบำรุงศาสน์(มัศลีฮาตุลดีน)  หมู่ที่   2   ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัยะลา  และมัสยิดดำรงศาสน์  หมู่ที่  1  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงร่วมโครงการด้วยคะ