ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลอัยเยอร์เวง
เมื่ิวันที่  11-12  กย  61  ที่ผ่านมา  อบจ.ยะลา  จัดโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปี  2561  ณ  มัสยิดบำรุงศาสน์ (มัศลีฮาตุลดีน)  หมู่ที่  2  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และมัสยิดดำรงศาสน์  หมู่ที่  1  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสีั้ว  ปรับสภาพพื้นที่  การให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก  อสม. กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์