ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
      เมื่อวันที่  25  กย  61  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา  อบจ.ยะลา  ชั้น  4  อบจ.ยะลา  จัดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ.ยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2561  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ  2561  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  11  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  49,107,000 บาท  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ  2561  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ  พศ  2561  หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ  2561  เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ  พศ  2562  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  และญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ  2560  เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  งบประมาณ  พศ  2560  เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ  พศ  2562  กรณีก่อหนี้ผูกพัน