ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลจะกว๊ะ
          อบจ.ยะลา  แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  ในโครงการอบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันศุกร์  ที่  7  ธันวาคม  2561  ณ  มัสยิดบายานุรตายาลี  ม.2  ต.จะกว๊ะ  อ.รามัน  จ.ยะลา