ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยะต๊ะ
          อบจ.ยะลา  แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน  ตามโครงการอบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันที่  14  ธันวาคม  2561  ณ  มัสยิดอัลคอยรียะห์  โต๊ะมาโด๊ะ  ม.2  ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา