ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลบาละ
อบจ.ยะลา  แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนถานตามโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันศุกร์  ที่  21  ธันวาคม  2561  ณ  วัดคชศิลาวนาราม  ม.4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา