ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลบาละ
          เมื่อวันที่  21  ธค  61  ที่ผ่านมา  อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  ณ  วัดคชศิลาวนาราม  หมู่ที่  4  ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา  ภายใต้โครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสถานที่  กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสามสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน