ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา
เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2561  ญัตติ  รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ  2561  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2561 และญัตติอื่นๆ