ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายจากนายมุขตาร์ มะทา นายกฯ เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา