ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบจ.ยะลาประจำปี 2562
          เมื่อวันที่ 14-19 มค 62 ที่ผ่านมา ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและ ส.อบจ.โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้รับองค์ความรุ็ใหม่ๆมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและนำไปขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ตลอดจนนำแนวคิดในการนำหลักการจัดระบบการบริการสาธารณะมาขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด