ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง
เมื่อวันที่  22-23 มค ุ 62 ที่ผ่านมา  นายมุขตาร์ มะทา นายกอบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.ยะลา อบจ.ยะลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตลอดจนปลูกฝั่งจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยควบคู่คุณธรรม จริยธรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 โดยนำเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับการอบรม