ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
          วันนี้ 14 กพ 62 เวลา 10.00 น. อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ชั้น 4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมอบจ.ยะลา ประจำปี งบประมาณ พศ 2562 จำนวน 5 โครงการ ญัตติขออนุมัติโอนเงอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563