ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดยะลาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา