ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งลงพื้นที่ จัดโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปี  2562  วันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  2562  ณ  มัสยิดอัลมูบารัค  มะดือลง  หมู่ที่  3  ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา