ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.รามัน
          เมื่อวันที่  14  มิย  62  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่จัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ณ  มัสยิดอัลมูบารัค  มะดือลง   หมู่ที่  3  ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  โดยมีกิจกรรมพัฒนาฯตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสภาพพื้นที่  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจากอสม.  และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน