ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.บันนังสาเรง
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งลงพื้นที่  โครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุทชน  ประจำปี  2562  ในวันศุกร์  ที่  28  มิถุนายน  2562  ณ  มัสยิดดารุลอิสลาม  หมู่ที่  1  ตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา