ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสาเรง
          เมื่อวันที่  28  มิย  62  ที่ผ่านมา  ดร.ระเด่น  สะมะแอ  รองนายกอบจ.ยะลา  นายเฉลิมพล   เรืองเริงกุลฤิทธิ์  ส.อบจ.เขต  3  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  และเจคณะเจ้าหน้าที่  อบจ.ยะลา  เดินทางลงพื้นที่  มัสยิดดารุลอิสลาม  หมู่ที่  1  ตำบลบันนังสาเรง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เพื่อจัดโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2562  ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมร่วมพัฒนาฯตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสภาพพื้นที่  กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์และกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน