ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้Application เพื่อการสำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องขวัญจุฑา  โรงแรมปาร์ควิว  ยะลา  นายวิญญู  สิงหเสม  ท้องถิ่นจังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ  การใช้  Application  เพื่อการสำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมาย  ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา  การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา  ได้ตั้งเป้าที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อการช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  หรือพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพความพร้อมของเด็ก  รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงมิให้หลุดจากระบบการศึกษา  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม  ซึ่งได้มีการทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  45  หน่วยงาน  ดั้งนั้นเพื่อให้คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน  กศน.จังหวัดยะลา  และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจข้อมูล  เกิดความเข้าใจในกระบวนการสำรวจ  ค้นหา  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมขึ้นมา