ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การประชุมคณะทำงาน(ทีมสหวิชาชีพ)การกำหนดกรอบแนวทางการช่วยเหลือและการจัดทำแผนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นรายกรณีตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา
          เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2562  ณ  ห้องประชุมขวัญจุฑา  โรงแรมปาร์ควิว  จังหวัดยะลา  นางสาวรุ่งกานต์  สิริรัตน์เรืองสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา   นายรอซีดี  เลิศอริยพงษ์กุล  นายกสมาคมกรีนเครสเซนท์  ประเทศไทย และ  ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง  พร้อมคณะทำงานร่วมประชุม ในรายละเอียดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื่นที่ใน  3  อำเภอพื้นที่  เป้าหมาย  ของจังหวัดยะลา  แนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบในระบบ - การจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก  -  ระบบประกบตัวดูแลรายกรณี  -  การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก  แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบประกบตัว  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พิจารณากำหนดหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ  และแผนปฎิบัติการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา