ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ชั้น  4  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  และญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2563