ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
          เมื่อวันนี่  7  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2562  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาจังหวัยะลา