ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.เมือง
          เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่  ณ  มัสยิดอาซาซุตตักวา  หมู่ที่  2  ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  พัฒนาศาสนสถาน  ภายใต้โครงการ  อบจ.ยะลาสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน   กิจกรรมภายในโครงการมีการพัฒนาศาสนศถาน  เช่นการถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  ปรับสภาพพื้นที่  กิจกรรมให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์  และกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน