ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ทีมกสศ.ยะลาร่วมประชุมวางกลยุทธ์และเนื้อหาทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมประเด็นเด็กนอกระบบและประถมวัยด้อยโอกาส 20 จังหวัดบวกกรุงเทพฯ
วันนี้(30สค62)โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประชุมวางกลยุทธ์และเนื้อหาทางการสือสารเพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมในประเด็นเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสใน20จังหวัด ในหัวข้อ social mobiliztion ด้วยพลังท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมประเด็นนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส 20 จังหวัด+กรุงเทพมหานคร ชวนมองประเด็นการสื่อสารรณรงค์ร่วมกันจากเนื้องานของโครงการที่ดำเนินการข้อมูลวิชาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ร่วมออกแบบเครื่องมือ หรือช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด และร่วมออกแบบรูปแบบ ประเด็นการเสนอผ่าน graffitl และการขยายผลใช้ศิลปะในพื้นที่ต่อยอดการรณรงค์ ร่วมออกแบบแนวทางกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการเด็กนอกระบบ no one left behind วันศุกร์ ที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์ ชั้น22 โรงแรมเดอะครวเตอร์ อารีย์ (ตึกอารีย์) ถ.พหลโยธิน