ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2562  ณ  ห่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ญัตติ  ขอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พศ 2562  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (รายการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พศ  2562  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ญัตติขออนุมติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปี  2561  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน