ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งปละสร้างความเข้าใจให้แก่ case manager ระดับอำเภอ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ Case Manager System ระดับอำเภอ และ Case management unit ระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่จาก 3 อำเภอนำร่อง อำเภอรามันอำเภอยะหาและอำเภอบันนังสตา) เป็นรายกรณี โดยในวันนี้ คณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา นำโดย นายเพาซี บาเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นางบุษยมาส อิศดุลย์ ประธานบ้านบุญเต็ม นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตลอดจนคณะครูจาก สำนักงาน กศน.อำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา เข้าพบและร่วมประชุมกับนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และปลัดอำเภอ (ผู้แทนนายอำเภอรามัน) จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางในการดำเนินงาน