ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการ Thailand Local Governmemt Summit 2019
ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Local Government Summit 2019 ซึ่งเป็นงานสัมนาทางวิชาการเพื่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด "ประสิทธิภาพ" (Efficiency) ด้วยแนวคิด "พัฒนา" อย่างต่อเนื่อง ในแนวทาง "บูรณาการ" โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่นำพาท้องถิ่นตนไปสู่ Green Society ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
2.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand
3.เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนา และบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน

โดยกำหนดจัดงาน วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> 

http://www.thailand-local-government-summit.com/
https://www.facebook.com/Thailand-Local-Government-Summit-132585527088188/