ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 สำนักงาน อบจ.ยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย มี นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานพิธีเปิด และ นางกัสมะห์ เกื้อกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.) กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 40 คน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี